ชนินาฏแอนด์ลีดส์

เลขที่ 10/154 อาคารเทรดดี้ ออฟฟิศ
ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท ซอย 13
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : (662) 168 7001 (-3)
Fax: (662) 168 7004

Email: info@immigration-lawyer.us.com

 
 

American Immigration
Lawyers Association
 
US Attorney
Admitted and Qualified
US District Court


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

การเปลี่ยนสถานภาพ

ทำไมผู้ถือ เค วีซ่า ต้องเปลี่ยนสถานภาพ?

เค วีซ่า เป็นวีซ่าแบบพิเศษที่อนุญาตให้คู่หมั้นและคู่สมรสของชาวอเมริกันสามารถไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยไม่ต้องรอขั้นตอนการขอมีถิ่นที่อยู่ เมื่อผู้ถือ เค วีซ๋า ได้เข้าสู่ประเทศสหรัฐฯสถานภาพของเขาคือไม่มีถิ่นที่อยู่ ดังนั้นจึงต้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แบบถาวร (เช่น green card) หลังจากเข้าสู่ประเทศสหรัฐฯแล้ว ผู้ถือวีซ่าประเภท เค 1 ต้องทำการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ภายในระยะเวลาที่ำกำหนด หลังจากนั้นจึงทำการสมัครขอมีถิ่นที่อยู่แบบถาวร การสมัครขอมีถิ่นที่อยู่แบบถาวร คือ การเปลี่ยนสถานภาพ

ผู้ถือ เค วีซ่า ต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับสิทธิในการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แบบถาวร?

คำร้องขอมีถิ่นที่อยู่ของผู้ถือ เค วีซ่า บนพื้นฐานการสมรสกับชาวอเมริกัน สำหรับผู้ถือวีซ่า เค 3 (วีซ่าแต่งงาน) การสมรสจะต้องเกิดขึ้นก่อนการยื่นใบสมัครขอวีซ่า ส่วนผู้ถือวีซ่า เค 1 หรือวีซ่าคู่หมั้น จะต้องทำการสมรสกับคู่หมั้นชาวอเมริกันภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มาถึงประเทศสหรัฐฯ มิฉะนั้นจะต้องเดินทางกลับประเทศของตนภายในระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อไรที่ผู้ถือ วีซ่า เค 1 และ เค 3 ควรที่จะขอเปลี่ยนสถานภาพ?


ผู้ถือ วีซ่า เค 1 ควรจะยื่นคำร้องขอมีถิ่นที่อยู่ภายใจ 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางถึงประเทศสหรัฐฯ โดยต้องยื่นทะเบียนสมรสแนบไปในใบสมัครด้วย ดังนั้นจึงควรวางแผนการแต่งงานให้เรียบร้อยเสียก่อน

ผู้ถือวีซ่า เค 3 สามารถที่จะยื่นคำร้องขอสถานภาพผู้มีถิ่นที่อยู่ได้เมื่อคำร้องขอเข้าเมืองผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว


ผู้ถือวีซ่า เค 1 และ เค 3 สามารถเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐฯได้หรือไม่?


วีซ่า เค 1 เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐฯครั้งเดียวเท่านั้น หากผู้ถือวีซ่า เค 1 ต้องการเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐฯ ในระหว่างที่คำร้องขอมีถิ่นที่อยู่กำลังดำเนินการ จะต้องขออนุญาตเพื่อเดินทาง ซึ่งเรียกว่า Advance Parole มิฉะนั้นอาจจะถูกพิจารณายกเลิกคำร้องขอมีถิ่นที่อยู่ไำด้

วีซ่าประเภท เค 3 เป็นวีซ่าแบบหลายทาง ผู้ถือวีซ่า เค 3 จึงสามารถเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐฯได้ในระหว่างที่คำร้องขอมีถิ่นที่อยู่ถูกดำเนินการ และในบางกรณีอาจจะสามารถยื่นขอมีถิ่นที่อยู่ต่อสถานกงสุลสหรัฐฯที่อยู่ในต่างประเทศได้ด้วย

ผู้ถือ วีซ่า เค 1 และ เค 3 จะต้องขอเปลี่ยนสถานภาพกี่ครั้งจึงจะได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แบบถาวร

ผู้ถือวีซ่า เค 1 จะต้องยื่นคำร้องขอมีถิ่นที่อยู่แบบถาวร ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้าสู่ประเทศสหรัฐฯ หลังจากผู้ถือ เค วีซ่าได้สมรสกับชาวอเมริกันแล้ว หากทำการสมรสมาน้อยกว่า 2 จะได้รับสถานภาพผู้มีถิ่นที่อยู่แบบมีเงื่อนไขไปก่อน จากนั้นจึงจะได้รับสถานภาพผู้มีถิ่นที่อยู่แบบถาวร ภายในช่วงเวลาประมาณ 2 ปี ที่ได้รับสถานภาพผู้มีถิ่นที่อยู่แบบมีเงื่อนไข ผู้ถือวีซ่า เค 1 และ เค 3 จะต้องสมัครเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แบบถาวร

โดยมากแล้วทั้งผู้ร้องขอ เค วีซ่าและผู้สมัครชาวอเมริกัน จะต้องสมัครเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเปลี่ยนสถานภาพจากเจ้าหน้าที่ของ USCIS ด้วยกันทั้งสองฝ่าย

การขอเปลี่ยนสถานภาพระหว่างผู้ถือ วีซ่า เค 1 และ เค 3 แตกต่างกันอย่างไร?

ผู้ถือวีซ่า เค 1 ต้องยื่นคำร้องขอมีถิ่นที่อยู่ภายใน 90 วัน นับแต่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ หลังจากนั้นต้องยื่นสมัครเพื่อขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แบบถาวร ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี จึงจะได้รับสถานภาพการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แบบถาวร

ผู้ถือวีซ่า เค 3 สามารถสมัครเพื่อขอเปลี่ยนสถานภาพเมื่อคำร้องของผู้ร้องชาวอเมริกันได้ดำเนินแล้ว

ผู้ถือ วีซ่า เค 1 และ เค 3 ที่ยื่นคำร้องขอเข้าเมือง บนพื้นฐานของการสมรสกับชาวอเมริกัน สำหรับวีซ่าประเภท เค 3 ต้องมีการสมรสก่อนเดินทางเข้าสู่ประเทศสหรัฐฯ หลังจากนั้นจึงยื่นคำร้องขอมีถิ่นที่อยู่พร้อมกับยื่นขอวีซ่า เค 3 สำหรับผู้สมัครวีซ่า เค 1 หลังจากเข้าประเทศสหรัฐฯแล้วจะต้องสมรสกับคู่หมั้นชาวอเมริกันเสียก่อน หลังจานั้นจะต้องยื่นคำร้องขอเข้าเมืองพร้อมกับยื่นคำร้องขอมีถิ่นที่อยู่แบบถาวร

.....................................................

อ่านเพิ่มเติมที่ : เค 1 วีซ่าคู่หมั้น FAQ; เค 3 วีซ่าแต่งงาน FAQ; วีซ่าสำหรับญาติสนิท FAQ

 

Home

Contact Us

Site Map

 www.immigration-lawyer.us.com

(Disclaimer: The information provided on this site is for informational purposes only. No warranty is expressed or implied.
Before taking any legal action, persons are advised to seek the advice of an attorney qualified in the area of law concerned.)