ชนินาฏแอนด์ลีดส์

เลขที่ 10/154 อาคารเทรดดี้ ออฟฟิศ
ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท ซอย 13
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : (662) 168 7001 (-3)
Fax: (662) 168 7004

Email: info@immigration-lawyer.us.com

 
 

American Immigration
Lawyers Association
 
US Attorney
Admitted and Qualified
US District Court


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

วีซ่าสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านการค้า หรือผู้ลงทุน

กฎหมายการเข้าเมืองของประเทศสหรัฐฯอนุญาตชาวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีสนธิสัญญาทางการค้ากับประเทศสหรัฐฯ ขอพักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฯ เพื่อให้สามารถทำการค้ากับประเทศสหรัฐฯ และ/หรือเพื่อที่จะประกอบกิจการการลงทุนที่ประเทศสหรัฐ ซึ่งใน FAQ ได้ให้รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท E1 คือ วีซ่าสำหรัรบผู้ประำกอบกิจการการค้า และวีซ่าประเภท E2 วีซ่าสำหรับผู้่ลงทุน ก่อนที่จะสมัครวีซ่าประเภทนี้ผู้สมัครควรจะปรึกษากับทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายการเข้าเมืองเสียก่อน

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่าประเภท E1 (วีซ่าสำหรัีบผู้ประกอบกิจการ) คืออะไร

วีซ่าสำหรับผู้ประกอบกิจการเป็นวีซ่าที่ออกให้แก่ผู้สมัครจากประเทศที่มีสนธิสัญญาการค้ากับประเทศสหรัฐฯเท่านั้น ผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับวีซ่าผู้ประกอบกิจการเนื่องจากมีสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐฯ

ชาวไทยที่สมัครวีซ่าประเภท E1 จะต้องมีงานที่ประเทศสหรัฐฯรองรับ โดยจะต้องเป็นตำแหน่งหัวหน้างาน หรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษในบริษัทไทยที่มีธุรกิจหลักเป็นการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐฯ

คุณสมบัติของผู้สมัีครวีซ่าประเภท E2 (วีซ่าสำหรับผู้ลงทุน)


วีซ่าสำหรับผู้ลงทุน มีลักษณะเหมือนกับวีซ่าตามสนธิสัญญาทางการค้า คือออกให้เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติของประเทศที่มีสนธิสัญญาทางการค้ากับสหรัฐฯเท่านั้น ผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับวีซ่าผู้ลงทุน เนื่องจากมีสนธิสัญญาทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่า E2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีสัญชาติไทย (หรือเป็นลูกจ้างของนิติบุคคลไทย) ที่มีการประกอบธุรกิจอยู่จริง และต้องเป็นธุรกิจที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจพิสมควร


วีซ่าประเ้ภท E1 และ E2 แตกต่างกันอย่างไร


วีซ่าประเภท E1 ออกให้ลูกจ้างของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ กับประเทศไทย (และประเทศอื่นที่มีคุณสมบัติ) สามารถไปทำงานที่ประเทศสหรัฐฯ ในตำแหน่งหัวหน้างาน หรือผู้เชี่ยวชาญ

วีซ่าประเภท E1 ออกให้ชาวไทย (เช่นเดียวกันกับลูกจ้างของบริษัทไทย) เพื่อให้ลงทุนหรือประกอบกิจการในประเทศสหรัฐฯได้ โดยไม่กำหนดว่าจะต้องทำการค้ากับประเทศสหรัฐฯเท่านั้ัน

ผู้ถือวีซ่าประเภท E1 และ E2 จะสามารถอยู่ในสหรัฐฯได้นานเท่าใด

ผู้ถือ E วีซ่า สามารถอยู่ในสหรัฐฯ ได้นานตราบเท่าที่ยังมีการประกอบกิจการนั้นอยู่

คุณจะสมัครวีซ่าประเภท E1 และ E2 ได้อย่างไร

การสมัครวีซ่าประเภท E1 และ E2 จะต้องสมัครและยื่นหลักฐานต่อสถานกงสุลประเทศสหรัฐฯ ที่มีเขตอำนาจเหนือพื้นที่ที่สมัครอาศัยอยู่ ได้แก่หลักฐานแสดงการครอบงำการลงทุน การส่งเสินประเทศสหรัฐฯ การตึ้งธุรกิจที่สหรัฐฯ หรือหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบกิจการทั่ว ๆ ไปของผู้สมัครตามที่ร้องขอ

ทนายความด้านกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐฯของบริษัทเรา เป็นทนายความชาวอเมริกันที่ีมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายการลงทุน และกฎหมายครอบครัวเกี่ยวกับการเข้าเมืองประเทศสหรัฐฯ จากประเทศไทยและประเทศอื่นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


.....................................................

Read more: K-1 Fiancee Visa FAQ; K-3 Marriage Visa FAQ; Immediate Relative FAQ

 

Home

Contact Us

Site Map

 www.immigration-lawyer.us.com

(Disclaimer: The information provided on this site is for informational purposes only. No warranty is expressed or implied.
Before taking any legal action, persons are advised to seek the advice of an attorney qualified in the area of law concerned.)