ชนินาฏแอนด์ลีดส์

เลขที่ 10/154 อาคารเทรดดี้ ออฟฟิศ
ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท ซอย 13
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : (662) 168 7001 (-3)
Fax: (662) 168 7004

Email: info@immigration-lawyer.us.com

 
 

American Immigration
Lawyers Association
 
US Attorney
Admitted and Qualified
US District Court


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

วีซ่า H2A สำหรับผู้ทำงานเกษตรกรรม

ฉันสามารถจ้างคนสัญชาติไทยไปทำงานที่ฟาร์มของฉันได้อย่างไร

คนสัญชาติไทยอาจมาสหรัฐอเมริกาเพื่อทำงาน อุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้ วีซ่า H2A โครงการแรงงานเกษตรกรรมชั่วคราว ผู้เพาะปลูกที่สนใจในการจ้างคนสัญชาติไทย จะจำเป็นต้องมีใบรับรองแรงงานต่างด้าว (The Foreign Labor Certificate) จากกรมแรงงานสหรัฐอเมริกา

เงื่อนไขกระบวนการใบรับรองแรงงานต่างด้าวคืออะไร

ผู้ทำงานเกษตรกรรมเพียงได้รับอนุญาตที่จะถูกจ้างถ้าไม่มีคนทำงานชาวอเมริกันที่จะเข้าทำในตำแหน่งงาน ในส่วนของกระบวนการใบรับรองแรงงานต่างด้าว กรมแรงงานจะสอบสวนความจริงว่ามีความขาดแคลนแรงงานสหรัฐอเมริกาจริงๆ หลักฐานของการขาดแคลนแรงงาน ผู้เพาะปลูกต้องไม่ประสบความสำเร็จในการพยายามจัดหาแรงงานสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาซึ่งกรมแรงงานกำลังทบทวนคำขอใบรับรองแรงงานต่างด้าว กรมแรงงานจะตรวจตราวัตถุประสงค์ เงื่อนไขที่ถูกเสนอต่อคนงานต่างด้าวให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกกดขี่ด้านเงื่อนไขการจ้างแรงงานที่เหมือนกับการจ้างงานคนอเมริกัน

ผลประโยชน์ประเภทใดบ้างที่ถูกเรียกร้องให้จัดเตรียมเพื่อแรงงานไทย

นักเพาะปลูกต้องจ่ายเงินเดือนในอัตราที่น้อยกว่าคนทั่วไป (An Adverse Effect Wage Rate) ให้แก่คนทำงานเกษตรกรรมต่างด้าว (นี่เป็นอัตราที่รัฐบาลกำหนดขึ้นซึ่งจะไม่ส่งผลในทางปรปักษ์ต่อแรงงานอเมริกัน) นอกจากนี้ นักเพาะปลูกต้องเตรียมที่อยู่ การเดินทางไปและกลับสหรัฐอเมริกา การเดินทางประจำวันไปและกลับจากสถานที่ทำงาน และประกันค่าชดเชยสำหรับผู้ทำงาน นอกจากนี้ยังถือตาม กฎหมายสหรัฐทั้งหมด, กฎหมายรัฐ และกฎหมายแรงงานท้องถิ่น

ฉันควรเตรียมการล่วงหน้านานเท่าใดในการขอใบรับรองแรงงานต่างด้าว

คำขอใบรับรองแรงงานต่างด้าวควรถูกยื่นที่กระทรวงแรงงานอย่างน้อย 45 วันก่อนวันแรกที่แรงงานเกษตรกรรมไทยเป็นที่ต้องการ คำขอใบรับรองแรงงานต่างด้าวเรียกร้องให้มีการเตรียมล่วงหน้าของที่อยุ่ของคนงาน แผนค่าชดเชยสำหรับผู้ทำงาน และแผนการที่จะจัดหาแรงงานสหรัฐอเมริกา

ฉันสามารถจัดหาแรงงานไทยได้อย่างไร

การหางานในประเทศไทยของแรงงานไทยสำหรับตำแหน่งงานในต่างประเทศถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 ในบทบัญญัติกฎหมายในส่วนนี้เรียกร้องให้ทุกคนที่จัดหาแรงงานในประเทศไทยโดยมีใบอนุญาต ความเหมาะสมสำหรับใบอนุญาตถูกจำกัดที่บริษัทของไทย บริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นคนไทย มันเป็นการผิดกฎหมายสำหรับคนไทยหรือต่างชาติโดยลำพังรวมถึงนายจ้างที่คาดหวัง สำหรับการจัดหาแรงงานไทยในประเทศไทยเพื่อการจ้างงานในต่างประเทศ

นายจ้างที่คาดหวังอาจจัดหาลูกจ้างชาวไทยผ่านทางรัฐบาล สำนักจัดหางาน หรือบริษัทที่รับใบอนุญาตในการจัดหาคนเข้าทำงานของประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีกฎหมายขัดกันเกี่ยวกับกฎหมายการจัดหาคนเข้าทำงานของประเทศไทย และกฎหมายแรงงานสหรัฐอเมริกา ส่วนที่สำคัญที่สุดของกฎหมายนี้เกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดหางาน

ผู้ทำงานเกษตรกรรมไทยที่สนใจเดินทางมาสหรัฐอเมริกาเพื่อยื่นขอวีซ่า H-2A สามารถทำได้อย่างไร

คนงานชาวไทยที่สนใจเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาเพื่อทำงานเกษตรกรรมอาจยื่นขอวีซ่า H-2A หลังจากนายจ้างในอนาคตของพวกเขาได้รับใบรับรองในการจ้างแรงงานต่างด้าวชั่วคราวแล้ว ผู้ทำงานจะจำเป็นต้องเตรียมการพิสูจน์ข้อผูกมัดที่เหนียวแน่นกับประเทศไทยและเจตนาที่จะกลับประเทศไทยเมื่อครบระยะเวลาสัญญาจ้างแรงงานของพวกเขา

ผู้เพาะปลูก และคนทำงานชาวไทยควรได้ทราบว่ามีการรายงานว่าสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยพักการออกวีซ่า H2A ชั่วคราวกับคนทำงานชาวไทยในปี 2005 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดหาคนงานที่ผิดกฎหมายที่เก็บจากผู้ขอวีซ่า คนงานชาวไทยที่ยื่นขอวีซ่า H2A น่าจะจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหางานเกินจริงหรือโดยไม่มีเหตุผล

.....................................................

 

Home

Contact Us

Site Map

 www.immigration-lawyer.us.com

(Disclaimer: The information provided on this site is for informational purposes only. No warranty is expressed or implied.
Before taking any legal action, persons are advised to seek the advice of an attorney qualified in the area of law concerned.)