ชนินาฏแอนด์ลีดส์

เลขที่ 10/154 อาคารเทรดดี้ ออฟฟิศ
ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท ซอย 13
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : (662) 168 7001 (-3)
Fax: (662) 168 7004

Email: info@immigration-lawyer.us.com

 
 

American Immigration
Lawyers Association
 
US Attorney
Admitted and Qualified
US District Court


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

สิ่งที่ต้องการของการ Waiver สำหรับผู้ขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวกับ เชื้อ HIV หรือ AIDS

เรามีความเชี่ยวชาญในกรณีการปฏิเสธวีซ่าหรือการถูกจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับบุคคลที่มีอาการป่วยเป็นโรคติดต่อ ขณะที่คำถามที่ถูกถามบ่อยด้านล่างจัดหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการได้มาซึ่งการ Wavier ให้แก่บุคคลที่มีเชื้อ HIV หรือ AIDS ผู้ขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการแพทย์ถูกแนะนำให้ปรึกษาทนายความก่อนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับคำขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา

กฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาห้ามบุคคลที่ติดเชื้อ HIV หรือ AIDS เข้ามาในสหรัฐอเมริกาหรือไม่

โดยทั่วไป กฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาห้ามคนที่มีเชื้อ HIV และโรคอื่นๆที่แพร่เชื้อได้ง่ายและเป็นอันตรายต่อสาธารณชนตามเงื่อนไขทางการแพทย์ของ “Public Health Significance” มายังสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์จริง มันเป็นไปได้ที่จะขอ Waiver ที่จะอนุญาตวีซ่าและเข้ามาในสหรัฐอเมริกาตามเงื่อนไข

ทุกคนที่ติดเชื้อHIV หรือ AIDS ที่ยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา จะเหมาะสมที่จะได้ Waiver หรือไม่

มี 2 ประเภทพื้นฐานของวีซ่าสหรัฐอเมริกา วีซ่าถาวรและวีซ่าชั่วคราว USCIS กำหนดข้อเรียกร้องที่เหมาสมแตกต่างกันสำหรับการ Waiver HIV ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ยื่นขอ

ผู้ขอวีซ่าถาวรซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนสัญชาติอเมริกัน (หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวร ) หรือผู้ที่สามารถอ้างการลี้ภัยอาจมีคุณสมบัติที่จะได้ Waiverกรณีติดเชื้อ HIV บนพื้นฐานเกี่ยวกับความสามัคคีในครอบครัว (Family Unity) จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติ ประชาชนให้ความสนใจ ผู้ยื่นขอวีซ่า K (วีซ่าคู่หมั้นหรือคู่สมรส) ซึ่งเป็นวีซ่าชั่วคราวอาจเป็นไปได้ที่จะเหมาะสมในการได้รับ Waiver โดยขึ้นอยู่กับบทบัญญัติการ Waiver ทั่วไปของการส่งเสริมความสามัคคีในครอบครัว

ผู้ขอวีซ่าชั่วคราวซึ่งวางแผนที่จะอยู่สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา น้อยกว่า 30 วัน หรือผู้เข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อเหตุสำคัญ เช่น ปรึกษาเกี่ยวกับ HIV หรือ AIDS ซึ่งบางทีUSCIS มีข้อยกเว้นที่จะอนุญาต

ผู้ยื่นขอวีซ่าจะได้รับ Waiver บนพื้นฐานของความสามัคคีในครอบครัวได้อย่างไร

บางครั้งการ Waiver ออกให้กับสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดของคนสัญชาติอเมริกันบนพื้นฐานของความสามัคคีในครอบครัว ผู้ขอ Waiver โดยปกติแล้วจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานว่าพวกเขามีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ในสหรัฐอเมริกา และการเข้ารับการรักษาของพวกเขาจะไม่เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อประชาชน สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับหลักฐานทางเอกสารจากแพทย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และตัวแทนประกันภัย

เมื่อใดผู้ขอวีซ่าซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนสัญชาติอเมริกันสามารถยื่นขอ Waiver ได้

คนสัญชาติอเมริกันต้องยื่นคำขอเป็นอันดับแรกที่สำนักงาน USCIS ที่มีเขตอำนาจเหนือถิ่นที่อยู่ของเขาหรือเธอ หลังจากคำขอได้รับการอนุมัติ คู่หมั้นชาวต่างด้าวจะถูกเรียกร้องให้ยื่นคำขอพร้อมกับเอกสารสนับสนุนรวมถึงผลของทางการแพทย์ไปดำเนินการทางกงสุลที่สถานทูต ต่อมาจดหมายปฎิเสธอาจจะถูกออกพร้อมกับคำแนะนำพิเศษอย่างเฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องมีและข้อเรียกร้องของคำขอ Waiver

คำขอ Waiver ถูกประเมินอย่างไร

อันดับแรกผู้ขอต้องมีเหตุสำหรับการ Waiver เช่น ความสามัคคีในครอบครัว สถานกงสุลโดยทั่วไปพิจารณาว่าผู้ขอซึ่งติดเชื้อ HIV หรือ AIDS พบหลักการดังต่อไปนี้ เมื่อพิจารณาคำขอ Waiver

- ความอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสร้างขึ้นโดย การเข้ารับการรักษาของผู้ยื่นคำขอเป็นอย่างน้อย (โดยทั่วไปจดหมายจากแพทย์ของผู้ยื่นคำขอที่ระบุเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ยื่นคำขอจะน่าเชื่อถือ และผู้ยื่นคำขอเข้าใจเข้าใจว่า HIV แพร่เชื้อได้อย่างไร ซึ่งจัดหาโดยผู้ยื่นคำขอ

- ความเป็นไปได้ของการแพร่ของเชื้อ HIV โดยการเข้ารับการรักษาเป็นอย่างน้อย (โดยทั่วไปผู้ยื่นคำขอเตรียมเอกสารที่ได้ปฏิญาณแล้วว่าเขาหรือเธอเข้าใจวิธีที่ HIV แพร่เชื้อและไม่มีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

- ไม่มีตัวแทนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่จะได้รับค่าใช้จ่ายเพราะการเข้ารับการรักษาของผู้ยื่นคำขอ (ผู้ยื่นคำขอ โดยทั่วไปจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเขาหรือเธอมีประกันสุขภาพส่วนตัวว่าจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ใดๆที่เกิดขึ้นขณะอยู่ที่สหรัฐอเมริกา)

โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Waivers of Ineligibility for US Visas

.....................................................

 

Home

Contact Us

Site Map

 www.immigration-lawyer.us.com

(Disclaimer: The information provided on this site is for informational purposes only. No warranty is expressed or implied.
Before taking any legal action, persons are advised to seek the advice of an attorney qualified in the area of law concerned.)