ชนินาฏแอนด์ลีดส์

เลขที่ 10/154 อาคารเทรดดี้ ออฟฟิศ
ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท ซอย 13
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : (662) 168 7001 (-3)
Fax: (662) 168 7004

Email: info@immigration-lawyer.us.com

 
 

American Immigration
Lawyers Association
 
US Attorney
Admitted and Qualified
US District Court


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

การปฎิเสธวีซ่าสหรัฐอเมริกาของการที่ไม่สมควรได้รับเลือก

ในสถานการณ์ใดถือว่าคนสัญชาติต่างด้าวไม่สมควรได้รับเลือกสำหรับวีซ่าสหรัฐอเมริกา

บางอย่างในมูลพื้นฐานทั่วไปส่วนใหญ่ที่คนสัญชาติต่างด้าวไม่สมควรได้รับเลือกสำหรับวีซ่าสหรัฐอเมริการวมทั้งพื้นฐานทางด้านสุขภาพ (เช่น ติดเชื้อโรคติดต่อที่ ลงความเห็นโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เป็นอันตรายต่อสาธารณชน รวมถึง HIV หรือ AIDS หรือโรคทางร่างกายหรือโรคทางสมองซึ่งถูกลงความเห็นว่าการปฏิบัติต่อสาธารณะมีความปลอดภัย) และปัจจุบันมีการทำผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เนื่องจากการอยู่เกินวีซ่าหรือการเข้าเมืองผิดกฎหมาย) เป็นระยะเวลาใดๆ ก็ตาม เหตุผลอื่นคนสัญชาติต่างด้าวอาจไม่มีคุณสมบัติสำหรับวีซ่าสหรัฐอเมริกา รวมถึงการมอบหมายหรือการลงโทษของการกระทำความผิดอาญารวมถึงการค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการก่อการร้าย

ในสถานการณ์ใดที่ผู้ยื่นขอวีซ่าที่สมควรได้รับการ Waiver สำหรับกรณี่ที่ไม่สมควรได้รับเลือก

ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาที่ไม่สมควรได้รับเลือกสำหรับวีซ่า พวกเขาอาจได้รับการ Waiver ในกรณีที่ไม่สมควรได้รับเลือกเพื่อวัตถุประสงค์ที่ใจบุญ ความสามัคคีในครอบครัว หรือส่งเสริมความสนใจของประชาชน ในหลายสถานการณ์ คู่หมั้น คู่สมรส บุตร และพ่อแม่ของคนสัญชาติอเมริกัน หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร ยื่นสำหรับวีซ่าที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว (A Family based immigration visa) เช่น วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าคู่สมรส วีซ่าบุตร ซึ่งมีคุณสมบัติภายใต้บทบัญญัติกฎหมายความสามัคคีในครอบครัว

ฉันสามารถยื่นคำขอสำหรับการ Waiver ที่ไหน

การ Waiver ในกรณีที่ไม่สมควรได้รับเลือกนั้นควรยื่นที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา หรือสถานกงสุลที่ปฏิเสธคำขอวีซ่า

คำขอ Waiver สามารถยื่นไปพร้อมกับคำขอวีซ่าได้หรือไม่ถ้าผู้ยื่นขอวีซ่านั้นทราบว่าจะถูกปฏิเสธวีซ่า

ไม่สามารถทำได้ โดยปกติ ผู้ยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาต้องรอให้วีซ่าถูกปฏิเสธก่อนยื่นขอ Waiver สำหรับกรณีไม่สมควรได้รับเลือก

.....................................................

 

Home

Contact Us

Site Map

 www.immigration-lawyer.us.com

(Disclaimer: The information provided on this site is for informational purposes only. No warranty is expressed or implied.
Before taking any legal action, persons are advised to seek the advice of an attorney qualified in the area of law concerned.)